Shifting Economy

De economische transitie is een wereldwijde uitdaging die op lokaal niveau ingevuld wordt op basis van een collectieve reflectie. De huidige sociale en ecologische uitdagingen maken de fundamenten van onze economie achterhaald. Ze tonen de noodzaak om onze manier van produceren en consumeren om te denken, en om de voorwaarden te creëren voor een ander, inclusiever welvaartsmodel. De nieuwe transitiestrategie ‘Shifting Economy’ moet dan ook antwoorden bieden op de huidige ecologische, economische en sociale uitdagingen en tegelijk de natuur en de mens respecteren.

Shifting Economy in een nationale en wereldwijde context

Shifting Economy is niet alleen een economisch strategie voor het gewest, maar past ook binnen een bredere context. De economische transitie is immers een van de pijlers van het regeerakkoord van de legislatuur 2019-2024. Het is de omzetting voor het Brussels gewest van de engagementen die de Europese landen zijn aangegaan in het kader van de Europese Green Deal, die de Europese economie op weg wil zetten naar decarbonisatie. Tot slot voldoet Shifting Economy aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die zowel de economische dimensie als het ecologische en het sociale dekken.

De doelstellingen van Shifting Economy

Shifting Economy heeft verschillende strategische doelstellingen:

 • nieuwe economische opportuniteiten creëren voor de ondernemers die actief zijn in het Brussels gewest en zorgen voor de economische welvaart en de creatie van werkgelegenheid;
 • lokaal en wereldwijd het natuurlijke kapitaal in stand houden;
 • het menselijke kapitaal in stand houden en daarbij de voorkeur geven aan een eerlijke en billijke verdeling van de economische winsten, inclusie en participatief en democratisch beheer in bedrijven;
 • bijdragen aan het creëren of behouden van kwaliteitsvolle werkgelegenheid voor de Brusselaars;
 • een antwoord bieden op de vitale functies van het grondgebied en op de materiële behoeften van de Brusselaars door een lokale economie te ontwikkelen die zich openstelt voor de wereld.

Daartoe heeft Shifting Economy een reeks operationele doelstellingen:

 • het economische beleid (financiering, begeleiding, ruimte voor bedrijven) hervormen om de klimatologische, ecologische en sociale doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behalen;
 • een voortschrijdend ondersteuningskader ontwikkelen voor de Brusselse economische actoren opdat ze de sociale en ecologische voorbeeldrol zouden kunnen vervullen. Dat criterium is tegen 2030 een vereiste om gebruik te kunnen maken van de economische instrumenten van het gewest;
 • de creatie van kwaliteitsvolle werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleren.

De voornaamste sectoren van Shifting Economy

Shifting Economy draait voornamelijk om 5 groepen van sectoren.

 • de levenskwaliteit in de stad en de stedelijke veerkracht (gezondheidssector, stedelijke industrie en de sector van de groot- en detailhandel);
 • e-gezondheid;
 • de culturele en creatieve sector (toerisme, cultuur en evenementen);
 • duurzame landbouw en voeding (gaande van de productie van voeding tot vaklui die met levensmiddelen werken);
 • het duurzaam beheer van hulpbronnen (transport, logistiek en bouw).

Alle betrokken sectoren zijn stakeholders van een gedeeld bestuur dat de invoering van Shifting Economy moet aansturen met de gewestelijke overheidsdiensten en in het bijzonder met Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Hub en Innoviris.

Een samenhangende strategie

Shifting Economy heeft als doel om de samenhang en de coördinatie tussen de bestaande plannen te verzekeren maar ook de continuïteit van de plannen die op hun einde lopen:

 • Voeding (Good Food)
 • Mobiliteit (Good Move)
 • Bouw (Renolution)
 • Hulpbronnen- en afvalbeheer (HABP)
 • Creatieve en culturele sectoren (ICC)
 • Sector van de e-gezondheid
 • Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE)
 • Industrieel plan (Productive Brussels geworden)
 • Next Tech-plan (om de oprichting van digitale ondernemingen te stimuleren)
 • Small Business Act

Het lokale potentieel stimuleren

Om zoveel mogelijk jobs te creëren en het potentieel van de lokale economische actoren te stimuleren voorziet de nieuwe strategie voor economische transitie ook in vier economische beleidslijnen die toegepast zullen worden op alle betrokken sectoren:

 • De lokale handel
 • De internationale handel
 • De digitalisering
 • De instandhouding en ontwikkeling van productieactiviteiten in de stad

Gerichte acties

De steun van het gewest zal zich voornamelijk concentreren op projecten van ondernemingen met een hoge sociale en ecologische waarde. De economische actoren kunnen dus rekenen op gerichte acties van het gewest:

 • Financiering
 • Stimulering van het ondernemerschap
 • Begeleiding van de ondernemers
 • Ruimte voor economische activiteiten
 • Duurzame en innovatieve overheidsopdrachten
 • Ondersteuning voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI)
 • Promotie van nieuwe bedrijfsvormen